40 DNI MODLITW (3 maja 2022)

40 DNI MODLITW (3 maja 2022)

40 Dni Modlitwy 3 maja — 11 czerwca 2022

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Kaznodziejskie Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Projekt Inicjatywy Ożywienie i Reformacja Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Więcej materiałów: revivalandreformation.org/40days

Tydzień 2 — 9-15 maja

Temat: Misja — zaangażuj się!

Dzień 7 (9 maja)

Myśl do nabożeństwa

Misja — zaangażuj się!

Żyjemy w czasach bezprecedensowych zmian. Bóg wzywa swój lud ostatków, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, do przygotowania drogi dla Pana przez całkowite poleganie na Nim, przyjęcie mocy późnego deszczu Ducha Świętego i zaangażowanie w Jego misję. Nadszedł czas na ostatnie głośne wołanie w zwiastowaniu przesłań trzech aniołów. Chrystus powołał nas jako siewców Jego Słowa, w pełni zaangażowanych w Bożą misję w czasach ostatecznych — misję głoszenia trzech anielskich przesłań Chrystusa. Każdy z nas jest powołany do współpracy z Niebiańskim Siewcą, Jezusem Chrystusem, w misji Kościoła służącej głoszeniu ostatniego Bożego przesłania miłości, sprawiedliwości, odkupienia i eschatologicznego profetycznego ostrzeżenia zapowiadającego powtórne przyjście Chrystusa. Każdy jest siewcą — wszyscy mają się zaangażować w misję! Każdy ma powiedzieć: „Tak, Panie, pójdę głosić Twoje Słowo!”. Całkowite Zaangażowanie Wyznawców oznacza, że każdy ma coś do zrobienia dla Pana! Jak mówi temat Zjazdu Generalnej Konferencji w 2022 roku, „Jezus przychodzi! Zaangażuj się!”.

W Mk 4 czytamy, że Jezus przemawiał do tysięcy ludzi nad Jeziorem Galilejskim. Słuchacze widzieli na równinie i łagodnych zboczach wzgórz siewców i żniwiarzy — jedni siali późny zasiew, a drudzy zbierali wczesny plon pierwszego zasiewu.

Jezus powiedział: „Słuchajcie! Oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo, i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je i owocu nie wydało. A inne padło na ziemię dobrą, wzeszło, wyrosło i wydało owoc trzydziestokrotny i sześdziesięciokrotny, i stokrotny. I mówił: Kto ma uczy ku słuchaniu, niechaj słucha” (Mk 4,3-9).

„Siewca rozsiewa słowo” (Mk 4,14). Mt 13,37 wskazuje, że Siewcą dobrego ziarna jest Syn Człowieczy, Jezus Chrystus. My mamy być Jego współpracownikami zaangażowanymi w Jego misję jako siewcy prawdy. „Jego słudzy również mają iść, aby siać” (Ellen G. White, Przypowieści Chrystusa, wyd. 6, Warszawa 2020, s. 19). Każdy ma być zaangażowany w misję siania świętego Słowa Bożego w ramach Całkowitego Zaangażowania Wyznawców w ostatnich dniach historii Ziemi.

W Mk 4,15 czytamy: „Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których, gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo, zasiane w nich”. Cenne Słowo Boże pada na nieuważnych słuchaczy jak na twardą, udeptaną ścieżkę, na której ziarno nie jest w stanie się zagnieździć.

Dalej Jezus mówi: „Podobnie, zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy, skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą” (Mk 4,16-17). Ziarno padające na skalisty grunt nie może znaleźć dość głębokiej gleby, by wyrosnąć. Ponieważ korzenie nie sięgają więzi z Chrystusem każdego dnia, prześladowanie i pokusy zbierają swoje żniwo. „Wielu ludzi czuje, że są wyobcowani od Boga. Uświadamiają sobie, że znajdują się w niewoli egoizmu i grzechu, więc starają się zmienić, ale nie potrafią ukrzyżować swojego ego” (Przypowieści Chrystusa, s. 27). Trzymaj się blisko Boga i nie bądź jak skalisty grunt.

Dalej czytamy w Ewangelii Marka: „A innymi, zasianymi między ciernie, są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i ułuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo, tak iż plonu nie wydaje” (Mk 4,18-19). „Łaska może trwać jedynie w sercu, które jest stale przygotowane na cenne ziarna prawdy” (Przypowieści Chrystusa, s. 29). Trzymaj się blisko Pana przez studiowanie Biblii, czytanie Ducha Pororoctwa i nieustanną modlitwę.

Wreszcie Jezus podsumowuje: „Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc trzydziestokrotny i sześćdziesięciokrotny, i stokrotny” (Mk 4,20).

Bóg pragnie, byśmy wszyscy byli „dobrą ziemią”, słuchaczami bezgranicznie ufającymi sprawiedliwości Chrystusa i gotowymi iść na wezwanie Boga i siać Jego Słowo. Wszyscy mają być zaangażowani w ostatnią wielką Bożą misję ostrzeżenia i nadziei. „Jezus przychodzi! Zaangażuj się!”

Ted N.C. Wilson

[Autor jest przewodniczącym Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].

Wyzwanie serca

Z każdym wysłuchanym kazaniem, z każdym przeczytanym fragmentem Pisma Świętego Bóg sieje ziarno. Często niesie ono pociechę, czasami wyzwanie, ale możemy być pewni, że potężne Słowo Boże wykona swoją zamierzoną pracę w naszych sercach i życiu, jeśli tylko na to pozwolimy — to znaczy, jeśli przyjmiemy Słowo, przetrawimy je, zachowamy i będziemy je czynić.

Celem przyjęcia Słowa Bożego i pozwolenia, by zmieniło nasze życie, jest dzielenie się przesłaniem dobrej nowiny z naszymi bliźnimi. Boski Siewca czyni nas swoimi współpracownikami. Czy otworzysz serca, by przyjąć dzisiaj ziarno Jego Słowa? Czy przyłączysz się do Jego misji siania Jego Słowa w sercach ludzi, których spotykasz na twojej drodze?

Intenje modlitewne

 • Módl się o nowe zrozumienie Słowa Bożego i otwarte serce, aby Słowo mogło kształtować twoje osobiste wierzenia i wartości.
 • Módl się za naszych braci i siostry w Szanghaju.
 • Módl się o odwagę dla członków naszego Kościoła w Rosji i na Ukrainie.
 • Módl się w intencji książek i czasopism dla dzieci przeznaczonych dla mieszkańców Ukrainy, aby materiały te były na czasie i dotarły do serc czytelników, pozyskując ich dla królestwa Bożego.
 • Módl się, by wezwanie: „Jezus przychodzi! Zaangażuj się!” miało priorytetowe znaczenie w twoim codziennym życiu.

Przyłącz się do wspólnej modlitwy 24/7

Przyłącz się do innych wierzących z całego świata modlących się razem przy pomocy platformy internetowej Zoom podczas 40 Dni Modlitwy: 247unitedprayer.orq.

Dzień 8 (10 maja)

Jesteście światłością świata

„Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,14-16).

„Sami nie mamy ani jednego promienia światła dla tego ciemnego świata. Gdy jednak zwrócimy się do Słońca sprawiedliwości, gdy połączymy się z Chrystusem, wtedy dusza nasza rozbłyśnie blaskiem obecności boskiej. Naśladowcy Chrystusa mają stać się jeszcze czymś więcej, niż promieniem światła między ludźmi, mają stać się światłością świata. (…) Aniołowie czekają, aby przez ciebie użyczyć niebieskiego światła i siły tym duszom, które są bliskie zatracenia” (Ellen G. White, Nauki z Góry Błogosławienia, wyd. 4, Warszawa 1998, s. 42).

Wyzwanie serca

Zastanów się nad powyższym cytatem. Przeczytaj go jeszcze raz. Czy zdajesz sobie sprawę, że aniołowie pragną działać za twoim pośrednictwem, by docierać do zgubionych ludzi? Czy nie jest to zdumiewające?

Jesteś zaproszony nie tylko do tego, by zostać napełnionym przez Ducha Świętego dla osobistego uświecenia, ale także po to, by aktywnie uczestniczyć w głoszeniu prawdy, miłości i sprawiedliwości Jezusa światu, którego czas dobiega końca.

Pomyśl o twoich bliskich, przyjaciołach, sąsiadach i współpracownikach. Proś Boga, by wskazał ci, kto z nich potrzebuje światła Jezusa — za kogo powinieneś się modlić i z kim nawiązać kontakt w tym tygodniu.

Intencje modlitewne

 • Módl się gorliwie za siedem osób z twojej listy modlitewnej.
 • Módl się, by Bóg pomógł ci dostrzegać potrzeby ludzi, za których się modlisz, i dał ci mądrość, by im pomagać.
 • Módl się w intencji adwentystycznych placówek medycznych na twoim terenie i na całym świecie, by były światłem chwały Bożej w pozyskiwaniu tych, którzy potrzebują uzdrowienia i wsparcia.
 • Módl się za wierzących zmagających się z problemami ekonomicznymi w Sudanie, gdzie wskutek suszy występują niedobory żywności i drożyzna.
 • Módl się, by Bóg rozerwał kajdany trzymające wielu ludzi w duchowej niewoli.

Przyłącz się do wspólnej modlitwy 24/7

Przyłącz się do innych wierzących z całego świata modlących się razem przy pomocy platformy internetowej Zoom podczas 40 Dni Modlitwy: 247unitedprayer.orq.

Dzień 9 (11 maja)

Docieranie do bliskich

„A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego” (1 Tm 5,8).

„Musisz być gorliwy, stanowczy i zdecydowanie pełnić swój obowiązek w rodzinie, prowadząc swoich bliskich, o ile to możliwe. Nie szczędź wysiłku, aby przekonać ich, by przyłączyli się do ciebie w drodze do nieba” (Ellen G. White, Chrześcijańska rodzina, Warszawa 2020, s. 275).

Wyzwanie serca

Wszyscy mamy bliższych i dalszych członków rodziny, którzy jeszcze nie umiłowali Jezusa i nie powierzyli Mu siebie. A może kiedyś podążali za Jezusem, ale odeszli od Niego. Być może niektórzy z nich są ateistami albo mają inne powody swoich decyzji. Być może nigdy nie mieli okazji w pełni usłyszeć, zrozumieć i docenić przesłanie ewangelii w słowach i czynach.

Masz obowiązek uczynić wszystko, co w twojej mocy, by łagodnie, uprzejmie, mądrze i z miłością docierać do twoich bliskich, okazując im troskę i we właściwym czasie wskazując im prawdę i miłość Jezusa.

Czy będziesz z modlitwą wykonywał doniosłe dzieło wstawiennictwa i służby dla twoich niewierzących, nie będących adwentystami członków rodziny? Czy będziesz się starał docierać do nich bardziej zdecydowanie?

Intencje modlitewne

 • Módl się za swoją rodzinę. Czy masz problemy z niektórymi krewnymi? Módl się szczególnie za nich i za siebie, szukając sposobów służenia im oraz wskazywania Chrystusa słowem i czynem.
 • Módl się za tych członków zboru, którzy odeszli od Boga i Kościoła.
 • Módl się, by Bóg dał twoim dzieciom (także tym duchowym) siłę do odpierania ataków i zwiedzeń szatana. W modlitwie powołaj się na Iz 49,25.
 • Módl się o bezpieczeństwo i zachowanie wiary twoich dzieci. Módl się, by podchwyciły ogień osobistego zaangażowania w misję.
 • Módl się, by Duch Boży został wylany w potężny sposób na twoich bliskich oraz na przywódców i personel Generalnej Konferencji.

Przyłącz się do wspólnej modlitwy 24/7

Przyłącz się do innych wierzących z całego świata modlących się razem przy pomocy platformy internetowej Zoom podczas 40 Dni Modlitwy: 247unitedprayer.orq.

Dzień 10 (12 maja)

Docieranie do mieszkańców twojego miasta

„A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana” (Jr 29,7).

„Wciąż przypomina mi się o ważności rozwijania naszego dzieła w wielkich miastach. Przez wiele lat nasz Pan nakłaniał nas do podjęcia tego obowiąz­ku, a mimo to widzimy, że w dużych skupiskach ludzi osiągnięto stosunko­wo niewiele. Jeśli nie podejmiemy się tego dzieła w zdecydowany sposób, szatan pomnoży trudności, które niełatwo będzie przezwyciężyć. Jesteśmy daleko w tyle, jeśli chodzi o pracę, jaka powinna być wykonana w tych tak długo zaniedbanych miastach. Wykonanie tej pracy obecnie będzie trudniejsze, niż byłoby kilka lat temu. Jeśli jednak podejmiemy się jej w imieniu naszego Pana, bariery zostaną przełamane i zdecydowane zwycięstwa będą należeć do nas” (Ellen G. White, Medyczna praca misyjna, Radom 2009, s. 284-285).

Wyzwanie serca

Większość mieszkańców świata żyje w miastach. Choć powinniśmy prosić Boga, by wskazał nam, kiedy należy przeprowadzić się na wieś, nie wolno nam zaniedbywać pracy w miastach. Miliardy ludzi są uwięzione bez nadziei w nałogach, hałasie, zamieszaniu i chaotycznym stylu życia w miastach.

Módl się, by Bóg dał ci poczucie obowiązku pracy w miastach. Być może powołuje cię On, byś założył „ośrodek wpływu” albo firmę zorientowaną na misję w celu docierania do zgubionych ludzi w miastach. A może powołuje ciebie i twój zbór do zaangażowania w całością służbę przez różne rodzaje służenia ludziom w twoim mieście.

Proś Boga, by wskazał ci, jak możesz najlepiej służyć ludziom w twoim mieście czy miejscowości.

Intencje modlitewne

 • Módl się o powodzenie mieszkańców twojego miasta. Módl się, by ewangelia jaśniała wyraźnie w twoim mieście za pośrednictwem twoim i twojego zboru.
 • Módl się za przywódców twojego miasta czy miejscowości i liderów społecznych. Módl się o ich zbawienie i o to, by Bóg dawał im mądrość do dobrego kierowania.
 • Módl się za mieszkańców miast, w których nie ma jeszcze adwentystów, aby Bóg powołał pracowników na swoje żniwo.
 • Módl się w intencji ośrodków miejskich na całym świecie, Misji w Miastach i Ośrodków Wpływu funkcjonujących w miastach, których mieszkańcy nie słyszeli ewangelii. Módl się, by wielu ludzi zostało pozyskanych dla Jezusa.
 • Módl się w intencji liderów tych ośrodków, by Bóg dał im mądrość do pełnienia ich misji szerzenia królestwa Bożego.

Przyłącz się do wspólnej modlitwy 24/7

Przyłącz się do innych wierzących z całego świata modlących się razem przy pomocy platformy internetowej Zoom podczas 40 Dni Modlitwy: 247unitedprayer.orq.

Dzień 11 (13 maja)

Świadectwo Sebastiena Braxtona

Pachnieć jak anioł

Zapukałem do drzwi, a drobna starsza kobieta uchyliła je nieznacznie i przywitała mnie. Zacząłem wyjaśniać, że sprzedaję chrześcijańskie publikacje chodząc od drzwi do drzwi. Przerwała mi i poprosiła, żebym przyszedł następnego dnia. Wydawało się, że jest wzburzona. Polegając na moim doświadczeniu, powiedziałem:

— Proszę pani, jutro będę pracował w innym miejscu. Jeśli nie jest pani zainteresowana, rozumiem. Mam kila książek, które mogę zaoferować pani w cenie od dziesięciu do dwudziestu dolarów.

Przerwała mi znowu powiedziała, żebym przyszedł następnego dnia. Wycofałem się i obiecałem, że przyjdę. Czym prędzej zamknęła drzwi.

Mimo mojego uporu wobec działania Ducha Świętego, wróciłem do jej domu. Zanim zdążyłem zapukać, otworzyła i zaprosiła mnie do środka, prosząc, bym zaczekał w kuchni. Byłem przekonany, że to będzie strata czasu, więc nie zabrałem nawet wszystkich książek z samochodu. Wkrótce pożałowałem tego. Na stole leżał podpisany czek in blanco. To znaczy, że kobieta była gotowa dokonać zakupu. Musiała tylko wpisać sumę. Zacząłem przepraszać Boga za mój brak wiary. Kiedy zobaczyła książki wyłożone na stół, powiedziała:

— Kupię każdą książkę, którą pan oferuje, jeśli odpowie mi pan na jedno pytanie.

— Oczywiście, proszę! — powiedziałem zaskoczony.

— Czy jest pan aniołem? — zapytała.

— Nie, proszę pani. Nie jestem aniołem — odpowiedziałem, kręcąc głową.

— Jest pan pewien, że nie jest pan aniołem? — zapytała podejrzliwie, przypatrując się mi uważnie.

— Tak, jestem pewien. Może pani zapytać moją mamę. Potwierdzi moją odpowiedź. — powiedziałem, uśmiechając się, a potem zapytałem zaciekawiony: — Skąd przyszło pani do głowy, że jestem aniołem?

Jej odpowiedź zmieniła moje pojęcie o tym, jak Bóg doprowadził do naszego spotkania. Kobieta powiedziała mi, że około roku wcześniej miała sen, w którym rozmawiała z aniołem o twarzy tak jasnej, iż nie mogła dostrzec jego rysów. Kiedy się obudziła, sądząc, że to tylko sen, usiadła na łóżku i zobaczyła tego samego anioła stojącego u stóp łóżka! Anioł gwałtownie wyleciał przez okno, a ona tak szybko, jak potrafiła, podbiegła do okna, by go zobaczyć, ale już go nie było.

Kiedy wsunęła głowę z powrotem do pokoju, poczuła zapach, jaki pozostawił po sobie anioł. Zapach był przyjemny, ale nieznany jej. Zaczęła szukać źródła tego zapachu. Wąchała wszystkie perfumy, wody kolońskie, zioła, olejki eteryczne, odświeżacze powietrza — każdy zapach, jak była w stanie znaleźć. Nic nie pasowało. Aż do dnia, kiedy zjawiłem się przed jej drzwiami. Powiedziała mi:

— Pan ma ten sam zapach! Kiedy przyszedł pan wczoraj, byłam tak przejęta, iż wpadłem w panikę i poprosiłam, żeby przyszedł pan dzisiaj. Pomyślałam, że jeśli jest pan aniołem Bożym, to pan wróci. Przecież jako anioła nie kłamałby pan.

I pomyśleć, że o mały włos nie wróciłem! Niemal straciłem okazję wzięcia udziału w Bożym cudzie, tracąc serce dla ludzi przez kierowanie się rutyną w służbie.

— Nawet teraz ma pan ten zapach — powiedziała kobieta.

Modliliśmy się razem, a ona poprosiła o lekcje biblijne.

W ramach współczesnego doświadczenia Korneliusza (Dz 10) Bóg przygotowuje kogoś, z kim masz się spotkać. Wierzę, że Bóg pozostawił tajemny zapach rok wcześniej, by potwierdzić tej kobiecie niebiański autorytet spoczywający na kimś, kto będzie ten zapach nosił. Na szczęście, Bóg nie ma względu na osobę, więc chętnie da podobne doświadczenia każdemu, kto jest gotowy działać dla zbawienia bliźnich. Jeśli pragniesz poddać się kierownictwu Ducha Świętego i pełnić służbę dla Nieba, to będziesz „pachniał jak anioł” dla tych, których Bóg przygotowuje do przyjęcia Jego łaski i zbawienia.

Sebastien Braxton

[Autor jest projektantem interfejsów użytkownika, międzynarodowym mówcą i autorem inicjatyw przedsiębiorczości. Jest współzałożycielem i dyrektorem Luminate, mobilnej aplikacji służącej studiowaniu pism Ellen G. White. Jest założycielem agencji kreatywności Fiat Lux służącej konsultacjami organizacjom religijnym w kwestii wykorzystania technologii w głoszeniu ewangelii].

Wyzwanie serca

Kiedy udostępniamy siebie Bogu w służbie dla Niego, On aranżuje spotkania, które są błogosławieństwem dla osób, którym służymy, a jednocześnie budują nas w naszej więzi z Chrystusem. Nic nie jest tak radosne, jak kroczenie z Jezusem w świadomości, że działa On dla nas, kiedy współdziałamy z Nim w Jego dziele.

Kiedy ostatnio prosiłeś Boga, by pokierował cię do osób, którym możesz służyć?

Czy pragniesz poświęcić swój czas, swoje uczucia i siebie samego Chrystusowi, prosząc, by posługiwał się tobą w prowadzeniu innych do Niego?

Intencje modlitewne

 • Módl się o specjalne spotkania z ludźmi dzisiaj i w nadchodzący weekend.
 • Módl się, by Bóg pozwolił ci studiować Biblię z zainteresowanymi osobami i zabrał z twojego serca lęk przed zaangażowaniem się w taką służbę.
 • Módl się za naszych braci i siostry w Chinach, znoszących ucisk z powodu religii.
 • Módl się za wierzących, którzy ucierpieli wskutek powodzi w Durbanie w Republice Południowej Afryki oraz na Filipinach.
 • Módl się za siedem osób z twojej listy modlitewnej, by Bóg wskazał ci sposób, jak dotrzeć do nich z ewangelią.

Dzień 12 (14 maja)

Intencje modlitewne na sobotę

 • Módl się o mądrość dla przywódców kościelnych podczas nadchodzącego Zjazdu Generalnej Konferencji w St. Louis w Stanach Zjednoczonych (5-11 czerwca 2022).
 • Módl się za mieszkańców Ukrainy, a zwłaszcza za członków naszego Kościoła na terenach dotkniętych konfliktem. Módl się, by byli jasnym światłem dla cierpiących ludzi wokół nich.
 • Módl się o wylanie Ducha Świętego na służbę publikacji na całym świecie, by była ona czynnikiem prowadzącym wielu ludzi do przyjęcia Jezusa Chrystusa.
 • Módl się za uchodźców z Afganistanu.
 • Módl się o Bożą interwencję w kwestii rosnących cen paliw i żywności, zwłaszcza w Peru, gdzie panuje sytuacja alarmowa. Módl się, by Bóg zaspokoił potrzeby swojego ludu stosownie do Jego bogactwa i chwały.

Dzień 13 (15 maja)

Intencje modlitewne na niedzielę

 • Módl się za siedem osób z twojej listy modlitewnej.
 • Módl się za osoby pozyskane w ramach wydarzenia Ścieżki do Zdrowia w kwietniu w Indianapolis. Módl się, by zasiane ziarno zapuściło korzenie.
 • Módl się, by Bóg przygotował swój Kościół i liderów na wylanie Ducha Świętego.
 • Módl się w intencji uczestników modlitw w pokoju modlitewnym podczas Zjazdu Generalnej Konferencji, aby doznali błogosławieństwa, wysłuchanych modlitw i duchowego ożywienia.
 • Módl się w intencji 24-godzinnego internetowego pokoju modlitewnego, w którym modlący spotykają się podczas 40 Dni Modlitwy: 247unitedprayer.orq.

Przyłącz się do wspólnej modlitwy 24/7

Przyłącz się do innych wierzących z całego świata modlących się razem przy pomocy platformy internetowej Zoom podczas 40 Dni Modlitwy: 247unitedprayer.orq.

Tydzień 1: 3-8 maja Temat: Ożywienie i reformacja

Witajcie w programie 40 Dni Modlitwy 2022!

Przygotujcie się na niezwykłą podróż!

Kiedy przygotowujemy się do wspólnego rozpoczęcia 40 Dni Modlitwy (3 maja — 11 czerwca 2022), módl się, by Bóg przygotował twoje serce i prowadził cię dalej ku żywszemu i silniejszemu doświadczeniu z Jezusem.

 Czego możesz oczekiwać?

 • Każdego poniedziałku otrzymasz inspirującą czytankę. Pierwsza, napisana przez pastora Dona MacLafferty znajduje się w tym materiale.
 • Od wtorku do czwartku otrzymasz codzienne „Wyzwanie serca” i sugerowane intencje modlitewne na każdy dzień. Te intencje modlitewne mają jedynie pomóc ci w rozpoczęciu modlitwy. Módl się tak, jak Duch Święty cię prowadzi.
 • W piątek otrzymasz inspirujące świadectwo modlitewne wraz z intencjami modlitewnymi na weekend.

To proste. Możesz podjąć tę podróż w pojedynkę, wraz ze zborem lub z przyjaciółmi. Warto mieć grupę modlitewną, więc módl się, by Bóg wskazał ci, kogo możesz zaprosić do wspólnej podróży.

Cztery sposoby pogłębienia doświadczenia 40 Dni Modlitwy

 1. Kop głębiej. Módl się, studiuj i słuchaj materiałów Ożywienia i Reformacji, którymi będziemy się dzielić tydzień po tygodniu. Są one strategicznie wybrane, by pomóc ci w pogłębieniu tematu tygodnia.
 2. Wybierz siedem imion. Módl się i proś Boga, by wskazał ci, za kogo masz się modlić podczas 40 Dni Modlitwy. Po modlitwie wybierz siedem (lub więcej) osób, na które Bóg zwróci twoją uwagę. Sporządź listę tych osób i umieść tak, by była dobrze widoczna. Ustaw przypomnienie na telefonie i módl się regularnie za te osoby w ciągu dnia. W modlitwie powołuj się na obietnicę J 5,14-16 i obserwuj, jak Bóg odpowie na twoje gorliwe modlitwy.
 3. Módl się z innymi. Przyłącz się do 24-godzinnego internetowego pokoju modlitewnego na co najmniej 30 minut dziennie wraz z innymi wierzącymi podczas 40 Dni Modlitwy: 247unitedprayer.org.
 4. Pość, by ucztować. Módl się, prosząc Boga, by wskazał ci, z czego możesz zrezygnować podczas tych 40 dni, abyś mógł wyraźniej słyszeć Boże powołanie i odpowiadać na głos Boga. Nie namawiamy na rezygnowanie z pokarmu, ale możesz zrezygnować z oglądania telewizji, korzystania z mediów społecznościowych, świeckich rozrywek, niezdrowych deserów i wszelkich zajęć, rezygnacji z których Bóg przekona cię w tym czasie. Pamiętaj, że przez abstynencję nie zarabiamy na Bożą przychylność, ale „pościmy od rzeczy tego świata, aby ucztować z Jezusem”.

Czy pragniesz ucztować z Jezusem? Jeśli tak, Bóg ma dla ciebie coś specjalnego w ciągu tych 40 Dni Modlitwy.

Dzisiaj, czytając inspirującą czytankę zatytułowaną „Bóg nadal powołuje”, proś Boga, by wskazał ci, czego pragnie dla ciebie podczas 40 Dni Modlitwy.

Z modlitwą w intencji twojej podróży,

Zespół Inicjatywy Ożywienie i Reformacja

Wprowadzenie — 2 maja Myśl do nabożeństwa

 Bóg nadal powołuje

Bóg zawsze powołuje swój lud do siebie. Biblia jest pełna historii ludzi, którzy odpowiedzieli na to powołanie, a także tych, którzy je odrzucili. Bóg wołał Adama i Ewę, a oni ukryli się przed Nim (Rdz 3,9-10).

Bóg powołał Noego, a ten zbudował arkę oczekując potopu, choć świat twierdził, że potop nigdy nie nastąpi (Rdz 6,14-22).

Bóg powołał Abrama i Saraj, którzy opuścili rodzinę, dom i ojczyznę (Rdz 12,1-4). Bóg powołał Jakuba, a on walczył z Nim i wołał: „Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz” (Rdz 32,26).

Bóg powołał Mojżesza, a ten początkowo się wymawiał, ale potem poszedł i powiedział faraonowi: „Wypuść lud mój” (Wj 8,20-32).

Bóg powołał Jozuego, a ten oddał pokłon, a potem trzynaście razy okrążył Jerycho (Joz 5,14-6,15).

Bóg powołał Gedeona, a ten zniszczył ołtarz Baala, zadął w trąbę i przepędził Midianitów (Sdz 6,27-7,22).

Bóg powołał Samuela, a ten pobiegł do Heliego, a potem odpowiedział: „Mów, bo sługa twój słucha” (1 Sm 3,10).

Bóg powołał Eliasz, a ten przeciwstawił się Izraelitom na Górze Karmel, zbudował ołtarz dla Boga i modlił się o ogień (1 Krl 18,21-38).

Bóg powołał Jonasza, a ten uciekł, został pochłonięty przez rybę, a potem wezwał Niniwczyków do skruchy (Jon 1-4).

Bóg powołał Izajasza, a on wyszeptał przejęty bojaźnią: „Oto jestem, poślij mnie!” (Iz 6,8).

Bóg powołał Filipa, a ten podbiegł do powozu etiopskiego dworzanina i pozyskał go dla Chrystusa (Dz 8,29,30).

Bóg powołał Saula z Tarsu, a ten zapytał: „Kto jesteś, Panie?”, a potem pościł trzy dni i poszedł przez świat, zwiastując Tego, którego wcześniej nienawidził, „Syna Bożego” (Dz 9,5-9.20).

Bóg powołał Ananiasza, który przyszedł do człowieka znanego jako prześladowca i powiedział: „Bracie Saulu, Pan Jezus (…) posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym” (Dz 9,10-17).

Bóg powołał Piotra, a ten nie wahał się zaryzykować swoją służbę i reputację, udając się do domu Korneliusza, by głosić ewangelię Jezusa (Dz 10,9-48).

Bóg powołał Jana, a ten padł do stóp Jezusa jak martwy (Ap 1,17).

W swoim ostatnim przesłaniu miłości Jezus wzywa swój lud w czasach ostatecznych, stojąc na zewnątrz i zaglądając tam, gdzie pragnie się znaleźć — w serca wierzących: „Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną” (Ap 3,20).

Takie jest obecnie Jego powołanie dla wszystkich — dzieci, młodzieży i dorosłych. Jeśli czekamy na inne powołanie, wkrótce będzie za późno. On wzywa nas z całą miłością Boga Ojca, swoją miłością jako Zbawiciela i Pana oraz miłością Ducha Świętego.

To jest Jego wezwanie do osobistego ożywienia i osobistego świadectwa. Przez wieki zawsze powoływał swój lud. Teraz Jego głos wzbiera intensywnością, gdyż mówi On: „Oto przyjdę wkrótce” (Ap 22,7). On przygotował miejsce w Niebie, abyśmy byli tam, gdzie On jest (J 14,3). Czas ucieka. Nie pora chować się przed Jego powołaniem, jak chowali się Adam i Ewa. Nie pora domyślać się, czyj to głos, jak domyślał się Samuel, bo „jeszcze nie znał Pana” (1 Sm 3,7). Nie czas uciekać w drugą stronę jak Jonasz.

Teraz jest czas paść na twarz przed Jezusem Chrystusem jak Jan, wrócić do Niego i oddać Mu cześć przy Jego ołtarzu jako Królowi królów i Panu panów.

Bóg wciąż wzywa, a dzisiaj wzywa także ciebie!

Don MacLafferty

[Autor jest założycielem i dyrektorem organizacji In Disciopleship. Bóg poruszył serca jego i jego żony April, aby wzywali młodych i starszych do codziennego ożywienia z Jezusem w mocy Ducha Świętego. Mobilizują oni zbory i szkoły do partnerstwa w szkoleniu rodziców i dzieci w celu przygotowania ich do misji].

Wyzwanie serca

Nie bez powodu czytasz powyższe słowa. Bóg tak kieruje wydarzeniami w twoim życiu, byś miał okazję usłyszeć Jego powołanie. Jego powołanie dociera do ciebie dzisiaj. Jest to powołanie do głębokiego, żywego doświadczenia osobistego ożywienia w więzi z Nim. Jest to powołanie do podążania za Jezusem, dokądkolwiek On prowadzi. Czy jesteś gotowy odpowiedzieć na to powołanie?

Czy jesteś gotowy pójść dzisiaj za Bożym powołaniem do głębszego, aktywnego, żywego doświadczenia z Bogiem i Jego Słowem?

10 intencji modlitewnych — w przygotowaniu serca na 40 Dni Modlitwy

 • Módl się, by Bóg przygotował twoje serce na to, co zamierza uczynić.
 • Módl się, byś uznał osobiste i pełne miłości Boże powołanie dla ciebie.
 • Módl się, by Słowo Boże stawało się dla ciebie coraz żywsze i realniejsze.
 • Módl się, byś słyszał głos Boga przemawiający osobiście do ciebie każdego dnia.
 • Módl się, by modlitwa stała się dla ciebie niezbędnym tchnieniem duszy.
 • Módl się słowami Ps 139,23-24.
 • Módl się, by Bóg dawał ci odwagę i siłę do usunięcia wszystkiego, co przeszkadza ci w stałym słuchaniu Jego głosu podczas 40 Dni Modlitwy.
 • Módl się, by Duch Święty budował twoją głęboką, żywą i aktywną więź z Jezusem.
 • Módl się, by Bóg wskazał ci, kogo możesz zaprosić do wspólnej modlitwy podczas 40 Dni Modlitwy.
 • Módl się za siedem osób, które wybrałeś, by modlić się za nie podczas 40 Dni Modlitwy.

Przyłącz się do wspólnej modlitwy 24/7

Przyłącz się do innych wierzących z całego świata modlących się razem przy pomocy platformy internetowej Zoom podczas 40 Dni Modlitwy: 247unitedpraver.orq.

  

Dzień 1 (3 maja) Ożywienie prawdziwej pobożności

„Czyż nie ożywisz nas znowu, aby lud twój rozradował się w tobie?” (Ps 85,7). „Odrodzenie prawdziwej pobożności wśród nas jest największą i najpilniejszą ze wszystkich naszych potrzeb. Dążenie do tego powinno być naszym pierwszym zadaniem. Trzeba dołożyć gorliwych starań, aby dostąpić błogosławieństwa Pana, nie dlatego, że Bóg nie chce udzielić nam swego błogosławieństwa, ale dlatego, że nie jesteśmy przygotowani na to, aby je przyjąć. Nasz Niebiański Ojciec jest bardziej gotowy udzielić swojego Ducha Świętego tym, którzy go proszą, niż ziemscy rodzice obdarować dobrymi darami swoje dzieci. Jednak jest naszym zadaniem, poprzez wyznanie, upokorzenie, pokutę i żarliwą modlitwę spełnić warunki, na podstawie których Bóg obiecał udzielić nam swe błogosławieństwa. Odrodzenia należy oczekiwać jedynie jako odpowiedzi na modlitwę” (Ellen G. White, Wybrane poselstwa, t. 1, Radom 2008, s. 125).

Wyzwanie serca

Bóg jest jedynym źródłem prawdziwego ożywienia. Ożywienie jest naszą najpilniejszą potrzebą.

Czy odczuwasz potrzebę prawdziwego ożywienia? Czy zdajesz sobie sprawę z jej pilności?

Czy wierzysz, że Ojciec pragnie ci udzielić Ducha Świętego?

Bez względu na to, gdzie się znajdujesz i jak martwy duchowo wydajesz się sobie, nabierz odwagi i wierz Bożej obietnicy. Ważną prawdą jest to, że nasz Bóg ma moc wskrzeszania z martwych. On może nas ożywić i nadać moc naszemu duchowemu życiu.

Czy pragniesz prosić o osobiste ożywienie już dzisiaj?

Intencje modlitewne

 • Módl się o osobiste ożywienie i nie przestawaj, póki Bóg nie odpowie.
 • Módl się, by Bóg ukazał ci wszystko, co nie pozwala Mu działać z mocą dla ciebie.
 • Módl się za siedem wybranych osób, wymieniając je z imienia.
 • Módl się, by Duch Święty dał ci dzisiaj możliwość wydawania świadectwa.
 • Módl się, by Duch Święty prowadził cię w misji ogólnoświatowego Kościoła.

Przyłącz się do wspólnej modlitwy 24/7

Przyłącz się do innych wierzących z całego świata modlących się razem przy pomocy platformy internetowej Zoom podczas 40 Dni Modlitwy: 247unitedpraver.orq.

Dzień 2 (4 maja) Pokora — szukanie — nawrócenie

„I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię” (2 Krn 7,14).

„Skrucha, pokora, złamane serce i skruszony duch — oto ofiary, które Bóg akceptuje” (Ellen G. White, w: „Review and Herald”, 19.12.1899).

Wyzwanie serca

Grzech jest tak ciężki i straszny, że nic, co kiedykolwiek możemy zrobić, żadna liczba dobrych uczynków, nie może zlikwidować przepaści, którą on spowodował. Jednak Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu nie nakazuje nam czynić tego, czego sami uczynić nie możemy. Przyjmuje proste, pokorne wyznanie, iż Go potrzebujemy. Czy czujesz, że potrzebujesz Bożego przebaczenia i uzdrowienia? Możesz je otrzymać już dzisiaj! Po prostu zwróć się do Jezusa już teraz w modlitwie i wyznaj, że Go potrzebujesz. Potem świadomie ufaj Jego wystarczającej łasce, która da ci moc odwrócić się od bezbożności i zwrócić się ku Jego sprawiedliwości.

Intencje modlitewne

 • Módl się, by Bóg uświadomił ci twoją wielką potrzebę Jego łaski.
 • Módl się, by Bóg pomógł ci ufać Jego mocy w celu osiągnięcia zwycięstwa w twoich osobistych, codziennych zmaganiach z grzechem.
 • Módl się, by Duch Święty został wylany na twojego pastora i zbór.
 • Módl się, by duch modlitwy napełnił serca wszystkich przywódców.
 • Módl się, by Bóg naprawił zerwane więzi z bliskimi ci osobami wymagające przywrócenia oraz dał ci serce pełne skruchy i prawdziwej pokory, jeśli kogoś zraniłeś.

Przyłącz się do wspólnej modlitwy 24/7

Przyłącz się do innych wierzących z całego świata modlących się razem przy pomocy platformy internetowej Zoom podczas 40 Dni Modlitwy: 247unitedpraver.orq.

Dzień 3 (5 maja)Ożywienie i reformacja — mieszane doświadczenie

„Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną” (Ap 3,20).

„Ożywienie i reformacja muszą mieć miejsce pod opieką Ducha Świętego. Ożywienie i reformacja to dwie różne rzeczy. Ożywienie oznacza odnowienie duchowego życia, pobudzenie sił umysłu i serca, przywrócenie do życia z duchowej śmierci. Reformacja oznacza reorganizację, zmianę w poglądach i teoriach, zwyczajach i praktykach. Reformacja nie przyniesie dobrego owocu sprawiedliwości o ile nie jest związana z ożywieniem Ducha. Ożywienie i reformacja mają wykonać wyznaczone im dzieło, a wykonując to dzieło muszą być połączone” (Ellen G. White, Wybrane poselstwa, t. 1, Radom 2008, s. 125).

Wyzwanie serca

Nasza przemiana w ludzi objawiających miłość Jezusa jest dziełem całego życia. Dzieło to jest pełnione, kiedy Duch Święty wnosi w nas duchowe życie. Boża moc zmartwychwstania ożywia nas, dzięki czemu nasze łaknienie Jezusa wciąż wzrasta. Ale to jeszcze nie wszystko. Piękno ożywienia polega na jego ciągłym trwaniu i prowadzeniu do reformacji w każdym aspekcie naszego życia, wszelkim myśleniu i postępowaniu.

Czy czasami pragniesz bardziej ożywienia niż reformacji? Czy obawiasz się, że jeśli poddasz Bogu swoje wierzenia, wzorce myślowe, pobłażliwość czy postępowanie, utracisz przyjemność życia, a twoje życie stanie się mniej atrakcyjne?

Pamiętaj, że Bóg, który jest przebaczającym, miłującym, dobrym i łaskawym Ojcem, pragnie również doprowadzić do autentycznej reformacji w Twoim życiu. Czy zaufasz dzisiaj Jego doskonałej woli? Czy zaprosisz Jezusa nie tylko do drzwi twojego serca, ale do wnętrza, aby zamieszkał w tobie, spędzał czas z tobą, pomagał ci zmienić twoje życie, oczyszczał twoje serce, naprawiał urazy, usuwał brud, pył i kurz nagromadzone wskutek grzechu?

Intencje modlitewne

 • Módl się, by Bóg dał ci serce gotowe żyć w całkowitym posłuszeństwie Jego woli. Módl się o zwycięstwo nad grzechami, z którymi nadal się zmagasz.
 • Módl się w intencji znanych ci młodych osób i wierzących zmagających się z nałogami, depresją i innymi problemami zdrowia psychicznego.
 • Módl się za członków naszego Kościoła we wschodniej Europie, aby Bóg opiekował się nimi w trudnym czasie.
 • Módl się za wierzących, którzy doświadczają obecnie religijnych prześladowań, między innymi w Azji i na Bliskim Wschodzie.
 • Módl się za siedem wybranych osób.

Przyłącz się do wspólnej modlitwy 24/7

Przyłącz się do innych wierzących z całego świata modlących się razem przy pomocy platformy internetowej Zoom podczas 40 Dni Modlitwy: 247unitedpraver.orq.

Dzień 4 (6 maja) Świadectwo Jerry’ego Page’a

40 Dni Modlitwy i mój brat Alan

Mój starszy brat Alan był niesfornym młodzieńcem. Odseparował się od Pana i Kościoła na wiele lat. Jego egocentryzm doprowadził do rozpadu jego pierwszego małżeństwa. Jako lekarz bardzo dobrze zarabiał, ale wskutek błędnych decyzji utracił niemal cały majątek. Od czasu do czasu próbował zaangażować się w życie w Kościele, ale jego styl życia i nawyki zawsze odciągały go do życia bez Boga. Cała nasza rodzina, w tym nasi rodzice, modliła się za Alana przez wiele lat, by w pełni oddał serce Jezusowi.

Jesienią 2010 roku mój młody syn w kaznodziejstwie, Zac, wraz z żoną Leah postanowili wybrać Alana jako jedną z siedmiu osób, za które szczególnie modlili się podczas 40 Dni Modlitwy w kampusie Uniwersytetu Andrewsa. W tym czasie ja także wyraźnie czułem, że powinienem usilnie modlić się o zbawienie mojego brata.

Zdumiewające rzeczy zaczęły się dziać, kiedy Bóg wyraźnie kształtował okoliczności życia Alana.

Mojego brata spotkało szereg dramatycznych zdarzeń. Jego druga żona opuściła go, a jego cukrzyca nasiliła się tak, że musiał przejść amputację nogi. Wszystko to przytłoczyło go mocno. Pewnego dnia, leżąc w szpitalnym łóżku, Alan wreszcie zwrócił się do Jezusa, mówiąc: „Powierzam Ci siebie bez reszty”. Wszyscy chwaliliśmy Pana.

Jego ukochana córka Christy pomogła Alanowi odbudować jego więzi z Bogiem i Kościołem. Zaczął z zapałem wydawać świadectwo wiary i rozdawać ludziom publikacje kościelne. Ale, jak wiecie, siły szatańskie nie rezygnują łatwo, kiedy jeden z ich jeńców znajduje Boga. Mój brat zaczął wracać do dawnych nawyków, przeżywając upadki i wzloty, aż wreszcie doszedł do wniosku, że jest zbyt zepsutym człowiekiem, by mógł być zbawiony, i znowu porzucił duchową drogę.

Pewnego dnia Alan powiedział mi, że czuje, iż nie jest w stanie dokonać niezbędnych zmian i nie będzie umiał żyć na zawsze dla Pana. Przeczytałem mu wersety biblijne mówiące o zbawczej mocy Boga i błagałem go, by nie rezygnował. Powiedziałem: „Twoja rodzina nie pogodzi się z tą rezygnacją. Będziemy się za ciebie modlić. Jezus może cię zbawić!”.

Christy nadal zabierała go do niewielkiego zboru, którego członkowie kochali Alana, a on lubił ich towarzystwo. Namówiła go do udziału w seminarium dla diabetyków. Ze śmiechem opowiadała nam, jak opróżnił lodówkę, wyrzucając wszystkie niezdrowe produkty, zgodnie z zaleceniem wykładowców.

Pewnego piątkowego wieczora miejscowy ewangelista rozpoczął serię wykładów ewangelizacyjnych, w których uczestniczyli członkowie małego zboru. Christy zabrała Alana na pierwsze spotkanie. W końcowym apelu ewangelista poprosił uczestników spotkania, by podpisali otrzymane kartki, jeśli chcą być w niebie z Jezusem. Alan podpisał się i dopisał wielkimi literami: „Poddaję się Jezusowi i po raz kolejny przyjmuję szatę Jego sprawiedliwości!”.

Następnego dnia znalazła go martwego na podłodze w kuchni. Zmarł wskutek rozległego wylewu krwi do mózgu. Oto jakiemu Bogu służymy. On znalazł drogę do zbawienia mojego brata Alana w ostatnim dniu Jego życia! Alan zmarł w wieku 75 lat, a nasza rodzina i przyjaciele modliliśmy się za niego przez całe jego życie! Czy modlisz się za kogoś od lat i nie widzisz, by miał przyjść do Jezusa? Nigdy, przenigdy nie rezygnuj!

Kiedy prowadziłem nabożeństwo pogrzebowe Alana i widziałem uczestników śpiewających pieśń pochwalną dla Boga — w tym dwie jego byłe żony, dwie kochające córki i wielu dalszych krewnych, przyjaciół i współpracowników, serce wzbierało mi chwałą dla Jezusa za Jego moc zbawienia każdego, kto tego pragnie, i to w każdym czasie! Moi kochani rodzice zmarli wiele lat przed tym, jak Alan ostatecznie poddał się Jezusowi. Jaką miłą niespodziankę będą mieli w dniu zmartwychwstania, kiedy uściskają Alana na progu wiecznego życia z Jezusem!

Namawiam was, byście dobrze wykorzystali 40 Dni Modlitwy. Wyobraźcie sobie, czego może dokonać nasz wszechmocny Bóg dla was i przez was, kiedy żarliwie przedstawiacie Mu wasze prośby w modlitwie! On „według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy” (Ef 3,20).

Jerry Page

[Autor jest dyrektorem Stowarzyszenia Kaznodziejskiego Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].

Wyzwanie serca

Czy jest ktoś w twoim życiu, kto utkwił w głębokiej ciemności? A może ktoś, kogo znasz, odszedł od Boga. A może nie potrafi wytrwać w Jezusie? Jest nadzieja dla tych ludzi, nawet jeśli wydają się beznadziejni. Nigdy nie powinniśmy ustawać w modlitwie, wstawiennictwie i pracy dla zbawienia tych drogich osób.

Kto przychodzi ci na myśl, kiedy myślisz o dzisiejszym świadectwie? Kto może potrzebować twojego codziennego, stałego wstawiennictwa?

Intencje modlitewne

 • Módl się, by Bóg nauczył cię, jak „stanąć w wyłomie” dla tych, którzy tego potrzebują podczas tych 40 Dni Modlitwy.
 • Módl się za siedem wybranych osób, zwłaszcza w intencji ich szczególnych potrzeb, o których wiesz.
 • Módl się o zaopatrzenie dla tych, którzy niedawno utracili domy i bliskich wskutek pożarów, powodzi, chorób i innych katastrof naturalnych.
 • Módl się w intencji znanych ci misjonarzy, którzy pracują z dala od domu i rodziny, aby byli pełni radości w służbie dla Pana.

Dzień 5 (7 maja) Intencje modlitewne na sobotę

 • Módl się o szczególne sobotnie błogosławieństwo oraz by Bóg przemawiał do ciebie w osobisty sposób.
 • Módl się za siedem wybranych osób.
 • Módl się za sąsiadów, którzy nie znają Boga.
 • Módl się o uduchowionych i poświęconych pracowników w winnicy Pańskiej.
 • Módl się, prosząc Boga, by wskazał ci, jak masz pracować w Jego służbie.

Dzień 6 (8 maja) Intencje modlitewne na niedzielę

 • Módl się w intencji zbliżającego się Zjazdu Generalnej Konferencji (6-11 czerwca) w St. Lous w Stanach Zjednoczonych.
 • Módl się o okazje do osobistego mentorowania i dyscyplinowania nowych wyznawców.
 • Módl się, by Bóg pokierował nadchodzącymi wyborami zborowymi i wyznaczył nowych przywódców.
 • Módl się w intencji pokoju modlitewnego Zjazdu Generalnej Konferencji i internetowego pokoju modlitewnego, aby miał jak najwięcej uczestników.
 • Módl się za siedem wybranych osób z twojej listy modlitewnej.

Przyłącz się do wspólnej modlitwy 24/7

Przyłącz się do innych wierzących z całego świata modlących się razem przy pomocy platformy internetowej Zoom podczas 40 Dni Modlitwy: 247unitedpraver.orq.