Bóg najlepszym terapeutą człowieka

Bóg najlepszym terapeutą człowieka

Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał. Ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną.

Ks. Izajasza 26, 3-4;

Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się.
Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały

List do Filipian 4, 4-8;

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Radomiu
29 grudnia 2018 r.
Przemawia: pastor,
Krzysztof Romanowski.