Swoi Go nie przyjęli

Swoi Go nie przyjęli

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Radomiu
1 styczznia 2022 r.
Przemawia: brat, Dariusz Górski.